Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Uchwała Nr XVIII/91/04 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 29 kwietnia 2004r. W sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego

Na podstawie art. 12 pkt. 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998r. o samorządzie powiatowym (j.t. Dz.U. Dz 2001r. Nr 142, poz.1592 z późn. zm.) oraz art. 40 ust. 8 ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (j.t. Dz.U. Dz 2000r. Nr 71, poz. 838 z późn. zmianami) na wniosek Komisji Drogownictwa, transportu, Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego oraz Zarządu Powiatu Rada Powiatu uchwala:

§ 1

Uchwała określa stawki opłat pobieranych przez Zarząd Dróg Powiatowych za zajęcie pasa drogowego dróg powiatowych na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg, dotyczące:

 1. prowadzeniem robót w pasie drogowym,
 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego,
 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
 4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

§ 2

 1. Za zajęcie 1m2 powierzchni jezdni pasa drogowego dróg powiatowych, o których mowa w § 1 pkt 1 - 4 ustala się następujące stawki opłat za każdy dzień zajęcia :
  1. przy zajęciu jezdni do 20% szerokości - 3,00zł.
  2. przy zajęciu jezdni pow. 20% do 50% szerokości - 5,00zł.
  3. przy zajęciu jezdni pow. 50%szerokości do całkowitego zajęcia jezdni - 8,00zł.
 2. Stawki określone w ust. 1 pkt. 1 stosuje się także do chodników, placów, zatok postojowych i autobusowych, ścieżek rowerowych i ciągów pieszych,
 3. Dla elementów pasa drogowego nie wymienionych w ust. 1 i 2 ustala się stawkę opłat za każdy dzień zajęcia 1m2 pasa drogowego w wysokości 2zł.
 4. Zajęcie pasa drogowego przez czas krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień.

§ 3

 1. Za zajęcie pasa drogowego, którym mowa w § 1 pkt. 2 ustala się roczną stawkę opłaty za 1m2 powierzchni pasa drogowego drogi powiatowej zajętego przez rzut poziomy umieszczanego urządzenia w wysokości 40,00zł za wyjątkiem obiektów inżynierskich gdzie obowiązuje stawka 200,00zł.
 2. Przy umieszczaniu urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych stosuje się stawki w wysokości 50% określonych w ust. 1.

§ 4

 1. Za każdy dzień zajęcia pasa drogowego, o którym mowa w § 1 pkt.3 ustala się następujące stawki opłat za 1m2 powierzchni:
  1. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy obiektu handlowego lub usługowego - 0,50zł
  2. pasa drogowego zajętego przez rzut poziomy innych obiektów - 0,50zł
  3. pasa drogowego zajętego na wydzielone miejsca parkingowe (koperty) - 0,05zł/m2/dobę
  4. pasa drogowego zajętego na tymczasowe stoiska handlowe - 2,00zł/m2/dobę
 2. Natomiast za każdy dzień umieszczania w pasie drogowym reklamy ustala się stawkę opłaty w wysokości:
 3. za 1m2 powierzchni reklamy - 0,50zł
 4. za każdy następny 1m2 powierzchni reklamy(nawet niepełny) - 0,50zł.

§ 5

Uchyla się uchwałę Rady Powiatu w Rybniku Nr XVI/80/04 z dnia 4 marca 2004roku w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu.

§ 7

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Śląskiego.