Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Zakres działalności

Wykaz podstawowych obowiązków zarządcy drogi w zakresie utrzymania i budowy dróg i mostów (na podstawie art. 52 i 127 Ustawy z dnia 24 lipca 1998r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa Dz. U Nr 106/98 )

 1. Opracowanie projektów planów rozwoju sieci drogowej.
 2. Opracowanie projektów planów finansowania budowy, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów mostowych.
 3. Pełnienie funkcji inwestora.
 4. Utrzymanie nawierzchni, chodników, obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą.
 5. Realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu.
 6. Przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju.
 7. Koordynacja robót w pasie drogowym.
 8. Wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg, na przejazdy po drogach publicznych pojazdów z ładunkiem o masie, naciskach osi lub wymiarach przekraczających wielkości określone w odrębnych przepisach oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych.
 9. Prowadzenie ewidencji dróg i drogowych obiektów mostowych.
 10. Przeprowadzanie okresowych kontroli stanu dróg i obiektów mostowych.
 11. Wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających
 12. Przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników
 13. Przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg.
 14. Wprowadzanie ograniczeń bądź zamykanie dróg i drogowych obiektów mostowych dla ruchu oraz wyznaczanie objazdów, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa dla osób lub mienia.
 15. Dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego.
 16. Sadzenie, utrzymanie oraz usuwanie drzew i krzewów oraz pielęgnacja zieleni w pasie drogowym poza obszarami zabudowanymi.
 17. Prowadzenie gospodarki gruntami i innymi nieruchomościami pozostającymi  w zarządzie organu zarządzającego drogą
 18. Zarządzanie ruchem drogowym na drogach powiatowych i gminnych.