Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Regulamin organizacyjny

Regulamin organizacyjny

Zarządu Dróg Powiatowych

w Rybniku

§ 1

 1. Regulamin  organizacyjny Zarządu Dróg Powiatowych zwany dalej "Regulaminem " określa wewnętrzną strukturę  organizacyjną , tryb pracy i zasady funkcjonowania Zarządu Dróg Powiatowych.
 2. Ilekroć w  regulaminie niniejszym jest mowa  o :
 3. Zarządzie - należy przez to rozumieć Zarząd Dróg Powiatowych
 4. Dyrektorze - należy przez to rozumieć  Dyrektora Zarządu
 5. Staroście - należy przez to rozumieć Starostę Rybnickiego
 6. powiecie - należy przez to rozumieć powiat rybnicki
 7. Starostwie - należy przez to rozumieć Starostwo Powiatowe w  Rybniku
 8. Uchwale - należy przez to rozumieć  uchwałę Zarządu Powiatu Rybnickiego Nr 1 / VI / 99 z dnia 12.02.1999r.  " w sprawie utworzenia Zarządu Dróg Powiatowych "

 § 2

 1. Zarząd działa i realizuje zadania powiatu w zakresie określonym w : 
 2. przepisach ustawy  z dnia 21 marca 1985r. " od drogach publicznych "
 3. uchwale 
 4. niniejszym regulaminie

§ 3

Zarząd jest  jednostką organizacyjną powiatu wchodzącą w skład zespolonej w  starostwie pod zwierzchnictwem starosty administracji powiatowej

§ 4

Zarząd jako jednostka budżetowa powiatu prowadzi  gospodarkę finansową według zasad określonych w odrębnych przepisach.

§ 5

 1. Pracą Zarządu  kieruje Dyrektor powoływany i odwoływany przez Zarząd Powiatu
 2. Dyrektor odpowiada  w  szczególności  za :
   a)  określenie i wdrożenie odpowiedniej struktury  organizacyjnej
   b)  dobór kadr i podział  zadań
   c)  sporządzanie planów pracy oraz nadzór nad ich realizacją
   d)  współpracę z organami powiatu
 3. Dyrektor  może :
  a)  na podstawie upoważnienia zarządu powiatu składać oświadczenia woli w sprawach  związanych z prowadzeniem bieżącej działalności Zarządu 
  b)  na podstawie upoważnienia udzielonego przez starostę , wydawać w jego  imieniu decyzje administracyjne w zakresie ustalonym w upoważnieniu .
  c)  wydawać decyzje administracyjne w zakresie  działania Zarządu zgodnie z udzielonym przez Zarząd Powiatu upoważnieniem .
 4. Dyrektor składa radzie powiatu coroczne sprawozdania z działalności Zarządu za poprzedni rok do dnia 31 marca  oraz przedstawia wykaz potrzeb Zarządu .

 § 6

Dyrektor podpisuje :

 • decyzje administracyjne zgodnie  z udzielonym upoważnieniem oraz zakresie działania Zarządu
 • akty  prawa wewnętrznego
 • sprawozdania dotyczące działalności  Zarządu
 • wystąpienia kierownika do organów administracji rządowej  i samorządowej
 • inne dokumenty

§ 7

 1. Dyrektor do pomocy przy realizacji zadań  Zarządu tworzy jednoosobowe lub wieloosobowe  stanowiska pracy ,  określając ich zakres i zadania .
 2. Czynności w sprawach z zakresu  prawa pracy w stosunku do pracowników Zarządu zatrudnionych na stanowiskach, o których  mowa w ust. 1 dokonuje Dyrektor.

§ 8

Do czasu utworzenia przez Dyrektora odpowiednich stanowisk pracy obsługę prawną, finansową i kadrową prowadzić będą podległe Staroście odpowiednie służby starostwa.


§ 9

Do pracowników  Zarządu mają zastosowanie przepisy :

 • ustawy z dnia 22 marca 1990r. " o pracownikach samorządowych " Dz.U. Nr 21 poz. 124 z późn. zmianami .
 • Kodeksu Pracy Dz.U. z 1974r. Nr 24 poz. 141 z późn. zmianami .
 • aktów wykonawczych do w/w  ustaw
 • regulaminu pracy starostwa .