Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Statut


Załącznik do
Uchwały
Rady Powiatu w Rybniku Nr XLV/303/10
z dnia 29 października 2010 r.

 

Statut Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku

 

I.  POSTANOWIENIA OGÓLNE


§ 1

Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku zwany dalej "Zarządem Dróg" działa na podstawie:

 1. Ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych ( tekst jedn. Dz.U. z 2007 r. nr 19, poz. 115  z późn. zm.).
 2. Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. Dz.U. z 2005 r. nr 108, poz. 908  z późn. zm.).
 3. Ustawy z dnia 24 lipca 1998 r. o zmianie niektórych ustaw określających kompetencje organów administracji publicznej - w związku z reformą ustrojową państwa ( Dz. U. nr 106, poz. 668 ).
 4. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (tekst jedn. Dz. U.z 2001r. nr 142, poz. 1592 z późn. zm.).
 5. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. nr 157, poz. 1240 z póź. zm.).

§ 2

 1. Zarząd Dróg jest budżetową jednostką organizacyjną Powiatu Rybnickiego.
 2. Zarząd Dróg pełni w imieniu Zarządu Powiatu funkcję zarządcy drogi w odniesieniu do dróg powiatowych.
 3. Siedzibą Zarządu Dróg jest: ul. Jankowicka 49 , 44-200 Rybnik.
 4. Terenem działania Zarządu Dróg jest Powiat Rybnicki obejmujący:
 • Gminę i Miasto Czerwionka - Leszczyny
 • Gminę Gaszowice
 • Gminę Jejkowice
 • Gminę Lyski
 • Gminę Świerklany

 

 II. ZADANIA ZARZĄDU DRÓG

§ 3

Do zadań Zarządu Dróg należy wykonywanie obowiązku zarządcy dróg w zakresie
planowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg zgodnie z ustawą
o drogach publicznych, a w szczególności:

 1. opracowywanie projektów planów rozwoju sieci drogowej oraz bieżące informowanie o tych planach organów właściwych do sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
 2. opracowywanie projektów planów finansowania budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i ochrony dróg oraz obiektów inżynierskich,
 3. pełnienie funkcji inwestora,
 4. utrzymanie nawierzchni drogi, chodników, drogowych obiektów inżynierskich, urządzeń zabezpieczających ruch i innych urządzeń związanych z drogą,
 5. realizacja zadań w zakresie inżynierii ruchu,
 6. przygotowanie infrastruktury drogowej dla potrzeb obronnych oraz wykonywanie innych zadań na rzecz obronności kraju,
 7. koordynacja robót w pasie drogowym,
 8. wydawanie zezwoleń na zajęcie pasa drogowego, na zjazdy z dróg oraz pobieranie opłat i kar pieniężnych,
 9. prowadzenie ewidencji dróg, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz udostępnianie ich na żądanie uprawnionym organom,
 10. sporządzanie informacji o drogach publicznych oraz przekazywania ich Generalnemu Dyrektorowi Dróg Krajowych i Autostrad,
 11. przeprowadzenie okresowych kontroli stanu dróg i drogowych obiektów inżynierskich, ze szczególnym uwzględnienie ich wpływu na stan bezpieczeństwa ruchu drogowego,
 12. wykonywanie robót interwencyjnych, robót utrzymaniowych i zabezpieczających,
 13. przeciwdziałanie niszczeniu dróg przez ich użytkowników,
 14. przeciwdziałanie niekorzystnym przeobrażeniom środowiska mogącym powstać lub powstającym w następstwie budowy lub utrzymania dróg,
 15. wprowadzenie ograniczeń lub zamykanie dróg i drogowych obiektów inżynierskich dla ruchu, wyznaczanie objazdów drogami różnej kategorii, gdy występuje bezpośrednie zagrożenie bezpieczeństwa osób lub mienia,
 16. prowadzenie spraw związanych z organizacją ruchu na terenie powiatu i przedkładanie do zatwierdzenia Staroście,
 17. dokonywanie okresowych pomiarów ruchu drogowego,
 18. utrzymywanie zieleni przydrożnej, w tym sadzenie i usuwanie drzew oraz krzewów,
 19. nabywanie nieruchomości pod pasy drogowe dróg publicznych i gospodarowanie nimi w  ramach posiadanego prawa do tych nieruchomości,
 20. nabywanie nieruchomości innych niż wymienione w pkt. 19 na potrzeby zarządzania drogami, i gospodarowania nimi w ramach posiadanego do nich prawa,
 21. wykonywanie innych zadań ciążących na organie zarządcy drogi wynikających z obowiązujących przepisów prawa,
 22. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na przejazd pojazdów o wymiarach lub masie większych od dopuszczalnych,
 23. prowadzenie spraw związanych z wydawaniem zezwoleń na wykorzystanie dróg w sposób szczególny.

§ 4

Zarząd Dróg ma prawo do :

 1. wstępu na grunty przyległe do pasa drogowego, jeżeli jest to niezbędne do wykonania czynności związanych z utrzymaniem i ochroną dróg,
 2. urządzania czasowego przejazdu przez grunty przyległe do pasa drogowego w razie przerwy w komunikacji na drodze,
 3. ustawiania na gruntach przyległych do pasa drogowego zasłon przeciwśnieżnych,

III. ORGANIZACJA ZARZĄDU DRÓG

§ 5

 1. Zarządem Dróg kieruje Dyrektor.
 2. Dyrektor organizuje działalność Zarządu Dróg, odpowiada za całość działalności jednostki oraz reprezentuje ją na zewnątrz.
 3. Dyrektora Zarządu  Dróg powołuje i odwołuje Zarząd Powiatu.
 4. Dyrektor Zarządu Dróg uprawniony jest do składania oświadczeń woli w sprawach związanych z zakresem działania kierowanej jednostki w ramach upoważnienia udzielonego przez Zarząd Powiatu.
 5. Dyrektor Zarządu Dróg jest kierownikiem zakładu pracy w rozumieniu przepisów Kodeksu Pracy i wykonuje wszystkie czynności wynikające ze stosunku pracy wobec pracowników Zarządu Dróg.

§ 6

Szczegółową strukturę organizacyjną oraz zasady funkcjonowania Zarządu Dróg określa Regulamin Organizacyjny jednostki uchwalony przez Zarząd Powiatu na wniosek Dyrektora Zarządu Dróg.

IV. ZASADY  GOSPODARKI  FINANSOWEJ

§ 7

 1. Zarząd Dróg jest budżetową jednostką organizacyjną , finansowaną  przez budżet Powiatu Rybnickiego.
 2. Zarząd Dróg prowadzi swoją działalność finansową na podstawie zatwierdzonego rocznego planu finansowego.
 3. Zarząd Dróg prowadzi gospodarkę finansową, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawyo finansach publicznych oraz według klasyfikacji dochodów i wydatków budżetowych, obowiązujących w jednostkach budżetowych.
 4. Za prawidłowe wykonanie budżetu jednostki odpowiada Dyrektor Zarządu Dróg.
 5. W zakresie gospodarowania powierzonym mieniem i przydzielonymi środkami finansowymi umocowania Dyrektora Zarządu Dróg określają przepisy ustawy o finansach publicznych, ustawy o rachunkowości oraz udzielonych upoważnień.

§ 8

 1. Zarząd Dróg gospodaruje powierzonym mieniem ze szczególną starannością i jego ochroną.
 2. Za właściwe gospodarowanie mieniem, o którym mowa w ust. 1 odpowiedzialny jest Dyrektor Zarządu Dróg. 

 V. POSTANOWIENIA  KOŃCOWE.

§ 9

Nadzór nad działalnością Zarządu Dróg sprawuje Zarząd Powiatu.

§ 10

Zmiany Statutu dokonuje Rada Powiatu w trybie właściwym dla jego uchwalenia.

§ 11

Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia i obowiązuje na czas nieokreślony.

 

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (StatutZDP.pdf)StatutZDP.pdfSkan oryginału dokumentuSylwia Molitor1788 kB8592013-08-13 22:002013-08-13 22:00