Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Załatwianie spraw

Reklamy przy drogach powiatowych

Definicja reklamy zawarta jest w art. 4 pkt. 23 ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych
(tj. w Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.)

Reklama jest to nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, nie będący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę.

Definicja pasa drogowego zawarta w art. 4 pkt. 23 ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (tj. w Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.)

Pas drogowy jest to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

Czytaj więcej: Reklamy przy drogach powiatowych

Awarie urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego znajdujących się w pasie drogowym

Zgodnie z art. 40 ust. 14 ustawy publicznych dnia 21 marca 1985roku O drogach publicznych (tj. w Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) w razie konieczności usunięcia awarii urządzeń niezwiązanych z zarządzaniem drogami lub potrzebami ruchu drogowego, a znajdujących się w pasie drogowym nie jest wymagane uzyskanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Czytaj więcej: Awarie urządzeń infrastruktury technicznej...

Uzgodnienie lokalizacji w pasie drogowym obiektów budowlanych i umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej, niezwiązane z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego to jest: kable energetyczne, telefoniczne, kable oświetlenia, ...

... kanalizacja sanitarna i deszczowa, wodociąg, ciepłociąg, gazociąg itp.

Zgodnie z art. 39 ust.1 pkt.1 ustawy publicznych dnia 21 marca 1985roku O drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) zabronione jest lokalizowanie w pasie drogowym obiektów budowlanych, umieszczanie urządzeń, przedmiotów i materiałów nie związanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego. Wyjątek stanowi zapis ust.3 cytowanego przepisu, zgodnie z którym w szczególnie uzasadnionych przypadkach lokalizowanie urządzeń może nastąpić wyłącznie za zezwoleniem właściwego zarządcy drogi.

Czytaj więcej: Uzgodnienie lokalizacji w pasie drogowym...

Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

Złożenie wniosku.

Na podstawie art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy publicznych dnia 21 marca 1985roku O drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) Zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej.

Czytaj więcej: Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

Zezwolenie na budowę/przebudowę zjazdu drogi powiatowej lub połączeń komunikacyjnych z drogami powiatowymi

Wymagania formalno-prawne.

Na podstawie art. 29 ust. ustawy publicznych dnia 21 marca 1985roku O drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości (użytkownik wieczysty, zarządca, dzierżawca) przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.

Czytaj więcej: Zezwolenie na budowę/przebudowę zjazdu drogi...