Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Przejazd pojazdów nienormatywnych

Podstawa prawna

  • Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych
  • Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 22 czerwca 2012 r. w sprawie zezwoleń na przejazd pojazdów nienormatywnych
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie wysokości opłat za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego
  • Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 23 maja 2012 r. w sprawie pilotowania pojazdów nienormatywnych

 

Kategorie zezwoleń na przejazd pojazdu nienormatywnego

Lp.

Zezwolenie

Pojazdy nienormatywne

 

Drogi

Wydający zezwolenie

1

2

3

4

5

1

kategorii I

a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

gminne, powiatowe, wojewódzkie wskazane

w zezwoleniu

zarządca drogi

2

kategorii II

a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej

nie większych od dopuszczalnych,

b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych

dla danej drogi,

c) o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m;

publiczne,

z wyjątkiem ekspresowych

i autostrad

 

starosta

3

kategorii III

a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,

c) o długości nieprzekraczającej:

— 15 m dla pojedynczego pojazdu,

— 23 m dla zespołu pojazdów,

d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m;

publiczne

starosta

4

kategorii IV

a) o rzeczywistej masie całkowitej nie większej od dopuszczalnej,

b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,

c) o długości nieprzekraczającej:

— 15 m dla pojedynczego pojazdu,

— 23 m dla zespołu pojazdów,

— 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,

d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,

e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

krajowe

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych

i Autostrad

5

kategorii V

a) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,

b) o szerokości nieprzekraczającej 3,4 m,

c) o długości nieprzekraczającej:

— 15 m dla pojedynczego pojazdu,

— 23 m dla zespołu pojazdów,

— 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,

d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,

e) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t;

publiczne

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych

i Autostrad

6

kategorii VI

a) o szerokości nieprzekraczającej:

— 3,4 m dla drogi jednojezdniowej,

— 4 m dla drogi dwujezdniowej klasy A, S i GP,

b) o długości nieprzekraczającej:

— 15 m dla pojedynczego pojazdu,

— 23 m dla zespołu pojazdów,

— 30 m dla zespołu pojazdów o skrętnych osiach,

c) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m,

d) o rzeczywistej masie całkowitej nieprzekraczającej 60 t,

e) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

krajowe — zgodnie

z wykazem

dróg, o którym mowa w art. 64c ust. 7

 

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych

i Autostrad

7

kategorii VII

a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej

większych od wymienionych w kategoriach I—VI,

b) o naciskach osi przekraczających wielkości przewidziane dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

wyznaczona trasa wskazana

w zezwoleniu

Generalny Dyrektor Dróg Krajowych

i Autostrad

 

Wydający zezwolenie na przejazd pojazdu nienormatywnego

Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku wydaje zezwolenia w następujących kategoriach:

  • kategorii I (zezwolenie wydaje: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku)
  • kategorii II i kategorii III (zezwolenie wydaje: Dyrektor Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku z upoważnienia Starosty Powiatu Rybnickiego)

Informacje ogólne o zezwoleniach na przejazd pojazdu nienormatywnego

1. Zezwolenie kategorii I:

- wydawane w celu umożliwienia dojazdu do i ze wskazanego w zezwoleniu miejsca i uprawnia do ruchu po drodze wskazanej w zezwoleniu,

- zezwolenie wydaje zarządca drogi właściwy dla drogi, po której ruch ma być wykonywany. Zezwolenie wydaje się, po uiszczeniu opłaty, w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie,

- zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia,

- wydając zezwolenie, zarządca drogi wydaje także jego wypis lub wypisy w liczbie odpowiadającej liczbie pojazdów samochodowych określonych we wniosku o wydanie zezwolenia,

- zezwolenie wydaje się dla podmiotu wskazanego we wniosku o wydanie zezwolenia, na wskazany we wniosku okres: 1 miesiąca, 6 miesięcy lub 12 miesięcy, bez wskazania pojazdów, którymi ma być wykonywany przewóz,

- opłatę za wydanie zezwolenia ustala się w kwocie stanowiącej iloczyn liczby wypisów i odpowiedniej stawki opłaty za zezwolenie w tej kategorii,

- stawka opłaty:

a) na okres 1 miesiąca - 50zł

b) na okres 6 miesięcy - 100zł

c) na okres 12 miesięcy - 200zł

- zezwolenie wydaje się dla pojazdów:

a) o wymiarach oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

b) o naciskach osi nieprzekraczających wielkości przewidzianych dla dróg o dopuszczalnym nacisku pojedynczej osi napędowej do 11,5 t;

2. Zezwolenie kategorii II:

- zezwolenie kategorii II jest wydawane na przejazd nienormatywnego pojazdu wolnobieżnego, ciągnika rolniczego albo zespołu pojazdów składającego się z pojazdu wolnobieżnego lub ciągnika rolniczego i przyczepy specjalnej,

- zezwolenie wydaje się na wniosek podmiotu wykonującego przejazd. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia,

- zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie,

- zezwolenie wydaje się na okres 12 miesięcy, wskazując w nim:

1) podmiot wykonujący przejazd;

2) pojazd, którym będzie wykonywany przejazd

- stawka opłaty:

a) na okres 12 miesięcy - 100zł

- zezwolenie wydaje się dla pojazdów:

a) o długości, wysokości oraz rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

b) o naciskach osi nie większych od dopuszczalnych dla danej drogi,

c) o szerokości nieprzekraczającej 3,5 m ( nie stosuje się art. 64 ust. 1 pkt 3 Ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy — Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw o pilotowaniu przejazdu pojazdu nienormatywnego).

3. Zezwolenie kategorii III:

- zezwolenie kategorii III na przejazd pojazdu nienormatywnego jest wydawane na wskazany we wniosku okres: 1 miesiąca, 6 miesięcy, 12 miesięcy, lub 24 miesięcy,

- stawka opłaty za wydanie zezwolenia:

a) na okres 1 miesiąca - 200zł

b) na okres 6 miesięcy - 400zł

c) na okres 12 miesięcy - 1 200zł

d) na okres 24 miesięcy - 2 000zł

- zezwolenie wydaje się na wniosek zainteresowanego podmiotu. Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia,

- zezwolenie wydaje starosta właściwy ze względu na siedzibę wnioskodawcy albo miejsce rozpoczęcia przejazdu. Zezwolenie wydaje się po uiszczeniu opłaty, w terminie 3 dni roboczych od dnia złożenia wniosku o jego wydanie, w przypadku niewydania zezwolenia zwraca się wniesioną opłatę,

- zezwolenie wydaje się dla podmiotu wykonującego przejazd, bez wskazania pojazdu, którym przejazd będzie wykonywany,

- zezwolenie wydaje się dla pojazdów:

a) o naciskach osi i rzeczywistej masie całkowitej nie większych od dopuszczalnych,

b) o szerokości nieprzekraczającej 3,2 m,

c) o długości nieprzekraczającej:

- 15 m dla pojedynczego pojazdu,

- 23 m dla zespołu pojazdów,

d) o wysokości nieprzekraczającej 4,3 m.

 

Miejsce złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego:

Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku

ul. Jankowicka 49

44-200 Rybnik

tel. 32 422-74-78

Do wniosku dołącza się dowód wniesienia opłaty za wydanie zezwolenia.

Opłata za wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Opłatę należy wnieść na konto BS O/Żory nr 30-8456-0009-2001-0023-9732-0001 lub gotówką w kasie Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku.

Wnioski o wydanie zezwolenia na przejazd pojazdu nienormatywnego

Wzory wniosków dla kategorii I, II, III w załączeniu

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (wniosek_zezwolenie_kat_I.pdf)PPN KAT IWniosek o wydanie zezwolenia kategorii ISylwia Molitor24 kB8372013-08-13 22:002013-08-13 22:00
Pobierz plik (wniosek_zezwolenie_kat_II.pdf)PPN KAT IIWniosek o wydanie zezwolenia kategorii IISylwia Molitor24 kB7762013-08-13 22:002013-08-13 22:00
Pobierz plik (wniosek_zezwolenie_kat_III_IV_V_VI-v2.pdf)PPN KAT IIIWniosek o wydanie zezwolenia kategorii III, IV, V i VIBeata Stańczak32 kB6582015-02-20 10:182015-02-20 10:18