Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Reklamy przy drogach powiatowych

Definicja reklamy zawarta jest w art. 4 pkt. 23 ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych
(tj. w Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.)

Reklama jest to nośnik informacji wizualnej w jakiejkolwiek materialnej formie wraz z elementami konstrukcyjnymi i zamocowaniami, umieszczony w polu widzenia użytkowników drogi, nie będący znakiem w rozumieniu przepisów o znakach i sygnałach lub znakiem informującym o obiektach użyteczności publicznej ustawionym przez gminę.

Definicja pasa drogowego zawarta w art. 4 pkt. 23 ustawy z dnia 21 marca 1985r. O drogach publicznych (tj. w Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.)

Pas drogowy jest to wydzielony liniami granicznymi grunt wraz z przestrzenią nad i pod jego powierzchnią, w którym są zlokalizowane droga oraz obiekty budowlane i urządzenia techniczne związane z prowadzeniem, zabezpieczeniem i obsługą ruchu, a także urządzenia związane z potrzebami zarządzania drogą.

  1. Regulacje prawne dotyczące reklam.
   1. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. O drogach publicznych (Dz.U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115 ze zm.):
    Zgodnie art. 2 pkt.15) Ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 1997r. Nr 98 poz. 602) obszarem zabudowanym jest obszar oznaczony odpowiednimi znakami drogowymi. Zgodnie z tą definicją kodeksową początek odcinka drogi przebiegającej przez obszar zabudowany musi być oznaczony znakiem „Obszar zabudowany” (D-42), a koniec takiego odcinka – znakiem „Koniec obszaru zabudowanego” (D-43).

    Lp.

    Rodzaj drogi

    Na terenie

    zabudowy miast i wsi

    Poza terenem

    zabudowy

    1

    Autostrada

    30 m

    50 m

    2

    Droga ekspresowa

    20 m

    40 m

    3

    Droga ogólnodostępna

    krajowa

    10 m

    25 m

    wojewódzka i powiatowa

    8 m

    20 m

    gminna

    6 m

    15 m

    1. art.39 ust.1 pkt.5 - zabrania umieszczania reklam poza obszarami zabudowanymi z wyjątkiem parkingów.
    2. art. 43 ust. 1 określa w tabeli minimalne odległości od krawędzi jezdni dróg, w jakich winny być lokalizowane reklamy.
     • W szczególnie uzasadnionych przypadkach, w terenie zabudowy, usytuowanie obiektów reklamowych w odległości mniejszej niż podana powyżej, może nastąpić wyłącznie za zgodą zarządcy drogi wydaną przed uzyskaniem przez Inwestora obiektu pozwolenia na budowę lub zgłoszeniem budowy albo wykonania robót budowlanych.
     • Odległość określona w tabeli dotyczy również łącznic węzłów drogowych.
     • Odległość tablic reklamowych może ulec zwiększeniu, gdy w planach zagospodarowania przestrzennego teren, na którym planowana jest lokalizacja reklamy zarezerwowany jest pod przyszłą rozbudowę lub modernizacją drogi.
    3. Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz. U. z 1999 r. Nr 43 poz. 430) - wprowadza, wynikające z konieczności zapewnienia widoczności dla uczestników ruchu, ograniczenie dotyczące umieszczenia reklam w obrębie skrzyżowań i zjazdów.
    4.  § 42 ust. 2 Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 26 lutego 1996 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. z 1996 r. Nr 33, poz. 144 ze zm.) § 42 ust.2 i § 23 ust.6 - zakazuje umieszczania reklam, plakatów a także tablic informacyjnych i innych przedmiotów niezwiązanych z ruchem drogowym na wiaduktach kolejowych w obrębie pasa drogowego oraz na przejazdach kolejowych oraz w odległości 20m od niego.
   2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2005r. Nr 108 poz. 908ze zm.) art. 45 ust.1 pkt. 7 - zabrania usytuowania na drodze lub w jej pobliżu urządzeń wysyłających lub odbijających światło w sposób powodujący oślepienie lub wprowadzających w błąd uczestników ruchu.
   3. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156 poz. 1118 ze zm.):
    1. art. 3 ust. 1, pkt. 3 - wolno stojące trwale związane z gruntem urządzenie reklamowe jest obiektem budowlanym zaliczanym do grupy budowli.
    2. art. 29 ust. 2 pkt. 6 - pozwolenia na budowę nie wymaga instalowanie i remont tablic i urządzeń reklamowych, z wyjątkiem reklam świetlnych i podświetlanych usytuowanych poza obszarem zabudowanym w rozumieniu ustawy o ruchu drogowym.
    3. art. 30 ust. 1, pkt. 2 - zgłoszenia właściwemu organowi wymaga instalowanie i remont tablic i urządzeń reklamowych.
      
  2. Złożenie wniosku o lokalizację reklamy przy drogach powiatowych.

   Reklamy świetlne i podświetlane wymagają uzyskania pozwolenia na budowę. W przypadku reklamy nie podświetlanych konieczne jest zgłoszenie zamiaru ustawienia reklamy. Przed uzyskaniem zarówno pozwolenia na budowę jak i zgłoszenia zamiaru ustawienia tablicy reklamowej konieczne jest uzgodnienie z zarządca drogi powiatowej lokalizacji reklamy. Wzór wniosku LTR o uzgodnienie lokalizacji tablicy reklamowej do pobrania.

  3. Miejsce złożenia dokumentów:


   Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku,

   ul. Jankowicka 49, 44-200 Rybnik

   tel. 0324227478 lub 0324227874, fax. 0324227479

    

  4. Obowiązujące opłaty skarbowe:
   • dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa - 17,00 zł
   • wymienioną opłatę należy uiścić na konto:

    Urząd Miasta Rybnik

    PKO Bank Polski S.A.

    nr konta: 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489

   • Od 01 stycznia 2007r. zapłaty należnej opłaty skarbowej można dokonać wyłącznie gotówką kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na jego rachunek bankowy.
   • Do wnoszenia opłat skarbowych zobowiązane są osoby fizyczne i prawne. Od wnoszenia opłaty skarbowej zwolnione są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.
   • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej określony został na moment złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
   • Wydanie zezwolenia w w/w sprawach jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r., Nr 225 , poz. 1635 ze zm.) - część III wykazu , poz. 44, w kol.4, pkt.8.
     
  5. Termin i sposób załatwiania wniosków.

   Wydanie zezwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 kpa).

 

 1. Informacje dodatkowe.

  Reklama w pasie drogowym może być umieszczona wyłącznie w terenie zabudowanym za zezwoleniem zarządu drogi wydanym w formie decyzji administracyjnej, stosownie do zapisu art.40 ust.1, ust.2 pkt.3 i ust.6. Wzór wniosku WZPD 3 zajęcia pasa drogowego w celu umieszczania reklamy - do pobrania

  Za umieszczanie reklam w pasach drogowych pobierane są opłaty, których wysokość określa Uchwała Nr XVIII/91/04 Rady Powiatu w Rybniku z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego dróg, których zarządcą jest Zarząd Powiatu Rybnickiego.

  Stawka opłat za 1m2 powierzchni reklamy tj. tablic, plakatów, banerów, afiszy i haseł wyborczych, za każdy dzień zajęcia wynosi 0,50 zł. Opłata za umieszczenie reklam w pasie drogowym wyliczana jest jako iloczyn: powierzchni rzutu poziomego reklamy [m2], liczby dni zajęcia pasa drogowego i stawki opłat.

  Za zajęcie pasa drogowego poprzez umieszczenie reklamy:

  • bez zezwolenia zarządcy drogi,
  • z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
  • o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10 – krotności opłaty wyliczonej za zajęcie pasa drogowego (art.40 ust.12 ustawy o drogach publicznych).
  Termin płatności opłat za zajęcie pasa drogowego na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg oraz kar wynosi 14 dni od dnia, w którym decyzja ustalająca jej wysokość stała się ostateczna.
   

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (form_ltr.doc)LTRO uzgodnienie lokalizacji reklamy w stosunku do drogi powiatowejSylwia Molitor23 kB14172013-08-13 22:002013-08-13 22:00
Pobierz plik (wzpd3.doc)WZPD3Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczanie reklamy w pasie drogowym drogi powiatowej.Sylwia Molitor38 kB7492016-04-13 08:422016-04-13 08:42