Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Zajęcie pasa drogowego drogi powiatowej

Złożenie wniosku.

Na podstawie art. 40 ust. 1, 2 i 3 ustawy publicznych dnia 21 marca 1985roku O drogach publicznych (Dz.U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) Zajęcie pasa drogowego na cele nie związane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg wymaga zezwolenia zarządcy drogi, w drodze decyzji administracyjnej.

Zezwolenie, o którym mowa dotyczy:

 1. prowadzenia robót w pasie drogowym,
 2. umieszczania w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego,
 3. umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego oraz reklam,
 4. zajęcia pasa drogowego na prawach wyłączności w celach innych niż wymienione w pkt. 1-3.

Po uzyskaniu zezwoleń i decyzji wymaganych prawem (np. pozwolenia na budowę) Inwestor występuje z wnioskiem o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego.

Wnioskodawca określony jest w decyzji uzgadniającej lokalizację urządzeń infrastruktury technicznej, obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub ruchu drogowego i uzgodnieniu projektu budowlanego.

 • wzór wniosku WZPD 1 - zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych w załączeniu.
 • wzór wniosku WZPD 2 - zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanych w załączeniu.
 • wzór wniosku WZPD 3 - zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania reklamy w załączeniu.
 • wzór wniosku WZPD 4 - zajęcie pasa drogowego na prawach wyłączności w załączeniu.

Miejsce złożenia dokumentów:


Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku

ul. Jankowicka 49, 44-200 Rybnik

tel. 0324227478 lub 0324227874, fax. 0324227479

 

Obowiązujące opłaty skarbowe i sposób ich zapłaty.

 • dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa - 17,00 zł.
 • wymienioną opłatę należy uiścić na konto:

Urząd Miasta Rybnik

PKO Bank Polski S.A.

nr konta: 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489

 • od 01 stycznia 2007r. zapłaty należnej opłaty skarbowej można dokonać wyłącznie gotówką kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na jego rachunek bankowy.
 • Do wnoszenia opłat skarbowych zobowiązane są osoby fizyczne i prawne. Od wnoszenia opłaty skarbowej zwolnione są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.
 • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej określony został na moment złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
 • Wydanie zezwolenia w w/w sprawach jest zwolnione z opłaty skarbowej na podstawie załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006r. O opłacie skarbowej (Dz.U. z 2006r., Nr 225 , poz. 1635) - część III wykazu , poz. 44, w kol.4, pkt.8.

Termin i sposób załatwiania wniosków.

Wydanie zezwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 kpa).

Podstawa prawna.

 • Art.20 pkt 8, art.40 ust.1 - ust.7, ust.10, ust.11, ust.13, ust.15 i ust.16 ustawy publicznych dnia 21 marca 1985roku O drogach publicznych (t.j. w Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.);
 • przepisy Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego (Dz.U.z 2004r.Nr 140 poz.1481 ze zm.);

Opłaty za zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót oraz umieszczenia urządzenia, obiektu lub reklamy w pasie drogowym.

Uchwała Rady Powiatu w Rybniku z dnia 29 kwietnia 2004r. Nr XVIII/91/04 w sprawie ustalenia stawek opłaty za zajęcie pasa drogowego (Dziennik Urzędowy Województwa Śląskiego z dnia 04.06.2004r Nr 48).

Kary

Za zajęcie pasa drogowego:

 1. bez zezwolenia zarządcy drogi,
 2. z przekroczeniem terminu zajęcia określonego w zezwoleniu zarządcy drogi,
 3. o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi zarządca drogi wymierza, w drodze decyzji administracyjnej, karę pieniężną w wysokości 10-krotności należnej opłaty.

Podstawa prawna - Art.40 ust.12 ustawy publicznych dnia 21 marca 1985roku O drogach publicznych (tj. w Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.)

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (form_wzpd1.doc)WZPD1Zajęcie pasa drogowego w celu prowadzenia robót i umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanychSylwia Molitor51 kB16502013-08-13 22:002013-08-13 22:00
Pobierz plik (form_wzpd2.doc)WZPD2zajęcie pasa drogowego w celu umieszczania urządzeń infrastruktury technicznej i obiektów budowlanychSylwia Molitor33 kB12022013-08-13 22:002013-08-13 22:00
Pobierz plik (form_wzpd4.doc)WZPD4Zajęcie pasa drogowego na prawach wyłącznościSylwia Molitor22 kB9072013-08-13 22:002013-08-13 22:00
Pobierz plik (WZPD3.doc)WZPD3Wniosek o wydanie zezwolenia na zajęcie pasa drogowego w celu umieszczanie reklamy w pasie drogowym drogi powiatowej.Sylwia Molitor15 kB6522016-04-13 08:592016-04-13 08:59