Zarząd Dróg Powiatowych

w Rybniku

Przeszukaj biuletyn

Zezwolenie na budowę/przebudowę zjazdu drogi powiatowej lub połączeń komunikacyjnych z drogami powiatowymi

Wymagania formalno-prawne.

Na podstawie art. 29 ust. ustawy publicznych dnia 21 marca 1985roku O drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.) budowa lub przebudowa zjazdu należy do właściciela lub użytkownika nieruchomości (użytkownik wieczysty, zarządca, dzierżawca) przyległych do drogi, po uzyskaniu w drodze decyzji administracyjnej zezwolenia zarządcy drogi na lokalizację zjazdu lub przebudowę zjazdu.

Zarządca drogi wszczyna postępowanie na wniosek strony (osoby fizycznej bądź prawnej) legitymującej się tytułem prawnym do nieruchomości, na którą ma być urządzony zjazd z drogi powiatowej bądź jej pełnomocnika.
W związku z powyższym wniosek może złożyć wyłącznie osoba legitymująca się tytułem prawnym do nieruchomości, na którą ma być urządzony zjazd, bądź pełnomocnik. Wzór wniosku WZ 1 do pobrania w załączeniu.

Miejsce złożenia dokumentów:

Zarząd Dróg Powiatowych w Rybniku,

ul. Jankowicka 49, 44-200 Rybnik

tel. 0324227478 lub 0324227874, fax. 0324227479

Obowiązujące opłaty skarbowe:

  • dokumenty stwierdzające ustanowienie pełnomocnictwa - 17,00 zł
  • wydanie zezwolenia - 82,00 zł

Wymienioną opłatę należy uiścić na konto:

Urząd Miasta Rybnik

PKO Bank Polski S.A.

nr konta: 53 1020 2528 0000 0702 0434 3489

  • Od 01 stycznia 2007r. zapłaty należnej opłaty skarbowej można dokonać wyłącznie gotówką kasie organu podatkowego lub bezgotówkowo na jego rachunek bankowy.
  • Do wnoszenia opłat skarbowych zobowiązane są osoby fizyczne i prawne. Od wnoszenia opłaty skarbowej zwolnione są jednostki budżetowe i jednostki samorządu terytorialnego.
  • Obowiązek zapłaty opłaty skarbowej określony został na moment złożenia wniosku o wydanie zezwolenia.
  • Przepis art. 2 ust.1 ppkt. 2 ustawy z dnia 16 listopada 2009roku O opłacie skarbowej zwalniający z opłat skarbowych podania, załączniki do podań, czynności urzędowe, zaświadczenia oraz zezwolenia w sprawach budownictwa mieszkaniowego nie ma zastosowania w przypadku wniosków i zezwoleń dotyczących zjazdów do nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi.

Termin i sposób załatwiania wniosków.

Wydanie zezwolenia następuje w formie decyzji administracyjnej w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku oraz wymaganych dokumentów. W przypadku spraw szczególnie skomplikowanych nie później niż w ciągu dwóch miesięcy (art. 35 § 3 kpa).

Informacje dodatkowe.

Decyzja zezwalająca na lokalizację/ budowę zjazd nie upoważnia do prowadzenia robót w pasie drogowym. Inwestor winien na podstawie tej decyzji wystąpić do Zarządu Dróg Powiatowych w Rybniku z wnioskiem o wydania decyzji administracyjnej zezwalającej na prowadzenie robót w pasie drogowym, po uprzednim uzyskaniu pozwolenia na budowę zjazdu. Wzór wniosku WZ 2 do pobrania w załączeniu .

Za wybudowanie/przebudowanie zjazdu bez zezwolenia zarządcy drogi bądź o powierzchni większej niż określona w zezwoleniu zarządcy drogi wymierza się karę pieniężną w wysokości 10-krotności opłaty ustalonej zgodnie z art. 40 ust. 4 ustawy publicznych dnia 21 marca 1985roku O drogach publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 19, poz. 115 ze zm.)

Załączniki:
PlikOpisZałączającyRozmiarPobieranieUtworzonoZmodyfikowano
Pobierz plik (form_wz2_001.doc)WZ2WniosekSylwia Molitor26 kB17792013-08-13 22:002013-08-13 22:00
Pobierz plik (form_wz1_001_1.doc)WZ1WniosekAlicja Daszczyk34 kB17412014-03-28 14:042014-03-28 14:04